Lappeenrannan varuskuntahistoria

SAATTEEKSI Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992 “Sotilaat ovat olleet kaupungissa aina” otsikoitiin eräs Lappeenrannan varuskuskuntaa käsittelevä sanomalehtikirjoitus vuonna 1989. Nyt käsillä oleva teos pyrkii antamaan sisältöä otsikon lauseelle, alkaen kaupungin perustamisesta ja päättyen 1990-luvulle. Sotilaat ovat todella olleet kaupungissa aina ‑ niin ruotsalaiset, venäläiset kuin suomalaisetkin. Sotilailla on ollut merkittävä rooli kaupungin historiassa ja varuskunta on ollut osa paikallista identiteettiä. Sotilaiden menneinä vuosina rakentamat rakennukset ja alueet ovat yhä merkittävä osa Lappeenrannan kaupunkirakennetta. Työn aikana olen saanut monenlaista apua ja tukea. Käyttämästäni museoista ja arkistoista ovat muun muassa Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan kaupunginarkisto avustaneet arkistoaineiston kokoamisessa. Merkittävää apua olen myös saanut museoviraston, Valtionarkiston, sota-arkiston sekä lähdeluettelossa mainittujen Ruotsin ja glasnostin aikaa eläneen Neuvostoliiton arkistojen virkailijoilta. Myös Lappeenrannan sotilaspiirin esikunta on avustanut tietojen hankinnassa. Olen myös saanut apua useilta yksityishenkilöiltä. Professori Veijo Saloheimo on lukenut käsikirjoituksen ja antanut arvokkaita huomautuksia ja korjauksia aineistoon. Majuri evp. Eero Muinonen on luovuttanut käyttööni keräämänsä Lappeenrannan varuskunnan historiaa käsittelevän aineiston ja lisäksi vielä lukenut ja kommentoinut teoksen itsenäisyyden aikaa käsittelevän osuuden. Historiatoimikunnan jäsenet ovat yhdessä ja erikseen kommentoineet ansiokkaasti tekstiä ja muutenkin tukeneet kirjoitustyötä. Peitekuvat ja kaaviot on laatinut insinööri Seppo Haapakka. *** Jälkikirjoitus verkkoversioon 2006 Kirjan vuoden 1998 painos myytiin loppuun jo suhteellisen varhain. Kun paikallishistorian harrastajat ja uudelle Rakuunamäen asuinalueelle muuttaneet asukkaat ovat kyselleet mistä kirjaa vielä voisi ostaa, heräsi ajatus siirtä kirjaa verkkoon. Siirto ei taaskaan olisi ollut mahdollista ilman Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön tukea. Tavoitteena on ollut siirtää kirjan laaja tekstimassa ja kuvat sellaisenaan verkkoon paikallishistoriasta kiinnostuneiden maksutta tutustuttavaksi. Digimuotoon siirtäminen myös mahdollistaa nimi- ja tekstihaut suoraan tekstimassasta. Verkkomuodossa lukijalle on tarjolla useampi vaihtoehto - teksti kuvineen ilman lähdeviitteitä, versio jossa lähdeviitteet ovat mukana ja lisäksi omana kokonaisuutenaan kirjan kuvat. Aloitussivulle on lisäksi lisätty lyhyitä videoita Rakuunamäeltä ja Lappeenrannan linnoituksesta marraskuun alusta 2006. Lappeenranta 3.11.2006 Olli Immonen

LAPPEENRANNAN VARUSKUNNAN HISTORIA Olli Immonen SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 LAPPEENRANNAN ENSIMMÄINEN KAUPUNKIVAIHE 7 2.1 Lappeenrannan ensimmäinen asemakaava 10 2.2 Asemakaavan toteutuminen 11 2.3 1600-luvun kaupunkirakenne Lappeenrannassa 15 2.4 Sotilaat 1600-luvun kaupungissa 16 3 LAPPEENRANNAN LINNOITTAMINEN 22 3.1 Linnoituskaupungin syntyyn vaikuttaneet 22 poliittiset ja strategiset tekijät 3.2 Rajankäynti Lappeenrannan seudulla 22 3.3 Bastionilinnoitukset 23 3.4 Ruotsin linnoitusjoukot 26 3.4.1 Linnoitusjoukkojen koulutus 26 3.4.2 Linnoitusjoukkojen Suomen prikaati 27 3.5 Linnoitustyöt 29 4 RUOTSALAISEN KAUDEN JOUKKO-OSASTOT 31 5 LAPPEENRANTA – RUOTSALAINEN VARUSKUNTAKAUPUNKI 35 5.1 Faberin ja Johan Conrad Cedersparren asemakaavasuunnitelma 35 5.1.1 Suunnitelmakartan ajoitus 35 5.1.2 Kaupungin portti 37 5.1.3 Katuverkko ja asemakaavasuunnitelman muut osat 38 5.1.4 Kaavasuunnitelman erityispiirteitä 40

5.2 1600-luvun asemakaavan jatkuvuus 1700-luvun varuskuntakaupungissa 42 5.3 Kaupunkirakenne vuoteen 1726 mennessä 45 5.4 Varuskuntakaupungin rakennukset ruotsalaisella kaudella 48 5.4.1 Parakit 48 5.4.2 Muut sotilasrakennukset 52 5.4.3 Muut julkiset rakennukset 54 5.5 Kaupunkirakenne ruotsalaisen kauden jälkipuolella 56 5.6 Kaupunkirakenteen erityispiirteitä 60 5.7 Kaupunkirakenteeseen vaikuttaneet tekijät 61 6 LINNOITUSTYÖ VENÄJÄN RAJAKAUPUNGISSA 65 6.1 Tilanne Lappeenrannassa ja Kaakkois-Suomessa Turun rauhan jälkeen 65 6.2 Venäjän linnoitusjoukot 67 6.3 Linnoitustyöt 1750-luvulta 1790-luvulle 70 6.4 Saimaan laivasto 73 6.5 Linnoituslaitteet Aleksanteri I:n linnoituksessa 74 6.5.1 Linnoitustyöt valmistuvat 74 6.5.2 Päälinnoitus 75 6.5.3 Etulinnakkeet 79 7 VENÄLÄISEN KAUDEN JOUKKO-OSASTOT 81 8 LAPPEENRANTA – VENÄLÄINEN VARUSKUNTAKAUPUNKI 86 8.1 Tilanne pikkuvihan jälkeen 86 8.2 Kaupunkirakenne 1750-luvun lopussa ja 1760-luvun alussa 86 8.3 Vuoden 1774 asemakaavasuunnitelma 88 8.4 Toteutunut kaupunkirakenne vuoden 1774 asemakaavasuunnitelman jälkeen 92 8.5 Varuskuntakaupungin rakennukset venäläisellä kaudella 94 8.5.1 Komendantin talo 97 8.5.2 Päävartio 98 8.5.3 Viipurin portin corps de garde 100 8.5.4 Kiviset sotilaskasarmit 100 8.5.5 Puukasarmit 102 8.5.6 Nikolain linnakkeen rakennukset 104 8.5.7 Insinööritalo 105 8.5.8 Upseerirakennukset 105 8.5.8.1 Tykistön upseeritalot 106 8.5.8.2 Varuskuntapataljoonan upseeritalot 106 8.5.9 Muut sotilasrakennukset 108 8.5.10 Muut julkiset rakennukset 110 8.5.11 Saimaan laivaston rakennukset 111 8.6 Kaupunkirakenteen erityispiirteitä venäläisellä kaudella 118 8.7 Kaupunkirakenteeseen vaikuttaneet tekijät 118 9 LAPPEENRANTA – AUTONOMIAN AJAN VARUSKUNTAKAUPUNKI 120 9.1 Lappeenranta autonomiseen Suomeen liittymisen jälkeen 120 9.2 Autonomian kauden asemakaavoitus ja kaupungin alueen laajeneminen 124 9.3 Kaupunkirakenne autonomian kaudella 130 9.4 Sotilasrakennukset linnoituksessa vuoden 1810 jälkeen 134 9.5 Lappeenrannan reservikomppania 144 9.5.1 Reservikomppanioiden perustaminen Suomeen 144 9.5.2 Kokoontumispaikkojen suunnittelu 144 9.5.3 Lappeenrannan komppanian alue ja rakennukset 147 9.6 Leirikaupunki 156 9.6.1 Suomen asevelvollisten joukkojen leiri 156 9.6.2 Venäjän leiri 169 9.7 Suomen rakuunarykmentin kasarmialue 172 9.7.1 Suomalaiset kasarmit ennen rakuunarykmentin kasarmeja ja Lappeenrannan kasarmien suunnittelijat 172 9.7.2 Lappeenrannasta suomalaisen ratsuväen sijoituspaikka 174 9.7.3 Ratsuväkivaruskunnan rakennussuunnitelma 177

9.7.4 Rakennustyöt 185 9.7.6 Rakennukset 193 9.7.7 Venäläisten joukkojen kasarmit 1900-luvun alussa 218 9.8 Kaupunkiyhteisön muista rakennuksista 282 9.9 Kaupunkirakenteeseen vaikuttaneet tekijät autonomian kaudella 222 10 JOUKKO-OSASTOT VUODEN 1812 JÄLKEEN 225 10.1 Venäläiset joukot 225 10.2 Suomalaiset joukot ennen asevelvollisuuslakia 232 10.3 Lappeenrannan reservimiehet 236 11 LEIRIKOKOONTUMISET 242 11.1 Ensimmäiset leirit vuosina 1885 ja 1888 242 11.2 Loppukauden leirit 251 12 SUOMEN RAKUUNARYKMENTTI 254 12.1 Rykmentin perustaminen 254 12.2 Ensimmäiset vuodet 254 12.3 Elämää rykmentissä 265 12.4 Suomen rakuunarykmentin hevosten hankinta 271 12.5 Lakkauttaminen 275 13 LAPPEENRANTA – ITSENÄISYYDEN KAUDEN VARUSKUNTAKAUPUNKI 277 13.1 Lappeenranta vuoden 1918 jälkeen 277 13.2 Kaupunkirakenne itsenäisyyden kaudella 278 13.2.1 Kaavoitus 278 13.2.2 Kaupunkirakenne 280 13.3 Varuskunnan alueet ja rakennukset itsenäisyyden kaudella 282 13.3.1 Alue ja rakennukset ennen sotia 282 13.3.2 Alue ja rakennukset sotien jälkeen 289 13.4 Kaupunkirakenteen erityispiirteitä 295 13.5 Kaupunkirakenteen muodostumiseen vaikuttaneet tekijät 296 14 JOUKKO-OSASTOT ENNEN SOTIA 299 14.1 Tykistövaruskunta 299 14.1.1 Tykistökoulu 299 14.1.2 Elämää tykistövaruskunnassa 302 14.2 Ratsuväkiprikaati 308 14.2.1 Prikaatin perustaminen Lappeenrantaan 308 14.2.2 Ratsuväkiprikaatin rykmentit 311 14.2.3 Elämää ratsuväkivaruskunnassa 312 14.3 Varuskuntakaupungin sotavuodet 323 15 TYKISTÖN JA RAKUUNOIDEN VARUSMIESVARUSKUNNASTA PÄÄLLYSTÖOPISTON KAUTEEN 327 15.1 Joukko-osastot sotien jälkeisellä kaudella 327 15.2 Maanpuolustukseen liittyvä järjestötoiminta 1918–1992 335 15.3 Vanhojen joukko-osastojen siirto ja lakkauttaminen 339 LÄHTEET 344

1 JOHDANTO Lappeenrannan historia varuskuntakaupunkina alkoi Ruotsi‑Suomen suurvalta-aseman sorruttua vuosina 1700–1721 käydyssä suuressa pohjan sodassa. Tällöin tilanne muuttui myös Suomen itärajalla. Vehkalahden–Lappeenrannan seudusta tuli valtakunnan puolustuksen kannalta tärkeä alue. Myös alueen kaupallinen merkitys kasvoi. Rajan muutoksen vuoksi jouduttiin myös perustamaan uusi lääni. Muuttuneessa tilanteessa rakennettiin itärajalle uudet linnoitetut varuskuntakaupungit Hamina ja Lappeenranta. Sittemmin Lappeenranta on toiminut nykypäiviin saakka varuskuntakaupunkina – ensin Ruotsi‑Suomen, sitten Venäjän, sen jälkeen autonomisen Suomen ja lopulta itsenäisen Suomen varuskuntakaupunkina. Gunnar Artéus on määritellyt pohjoismaisen varuskuntakaupunkitutkimusprojektin yhteydessä varuskuntakaupungilla ymmärrettävän kaupunkia tai muuta suurempaa paikkaa, jonka talous, fyysinen ja poliittinen ympäristö sekä sosiaalinen ja kulttuurinen elämä on rakenteellisesti sotilaallisen läsnäolon leimaama. Artéus huomauttaa varuskunnilla olevan suuremman merkityksen kaupungistumisprosesseissa ja kansainvälisessä kaupunkirakennustaiteen kehityksessä kuin on aikaisemmin ajateltu. Ruotsalaisen varuskuntakaupungin kehityksen hän jakaa kolmeen eri kauteen. Keskiajalle ja 1500-luvulle oli tyypillistä linnakaupunki (borgstad), suurvaltakaudella tuli uudeksi varuskuntakaupunkityypiksi linnoituskaupunki (fästningstad) ja 1800-luvulla kasarmikaupunki (kasernstad). Useista mahdollisista näkökulmista (esimerkiksi taloudellinen, poliittinen tai kulttuurinen näkökulma) varuskuntakaupunkien tutkimisessa Artéus tuo esiin myös varuskuntakaupungin fyysisen ympäristön (fysiska miljö) valitsemisen tutkimuskohteeksi. Tämä on Artéuksen mukaan äärimmäisen harvoin ollut tutkimusaiheena. Kiintoisana kysymyksenä Artéus pitää sotilaallisen läsnäolon näkyvyyttä varuskuntakaupungissa. Siten varuskuntakaupunkien fyysisen ympäristön tutkimusta voidaan lähestyä esimerkiksi sotilasrakennusten, linnoituslaitteiden ja sotilaiden kaupunkikuvassa näkyvyyden perusteella. Tutkimusaiheita olisivat siten ainakin rakennukset, linnoituslaitteet ja asepuvut. Tässä tutkimuksessa pyritään varuskuntakaupungin, Lappeenrannan, fyysisen ympäristön arkkitehtuurihistorian selvittämiseen. Tutkimusaihe on kuitenkin, jonkin verran Artéuksen näkökulmasta poiketen, rajattu kaupunkirakenteen historian tutkimiseen. Aihetta on lähestytty Henrik Liliuksen kaupunkitaiteellisissa tutkimuksissa esiintyvästä tutkimusnäkökulmasta. Työssä siis analysoidaan kaupunkitilaa muodostavia tekijöitä asemakaavan eri osien kautta: katujen, kortteleiden ja aukioiden välityksellä. Myös kaupungin julkiset rakennukset käydään läpi. Niiden osalta on pyritty tuomaan esiin, millaisia rakennuksia Lappeenrannassa oli ja miten eri vaikuttajaryhmien rakennukset asemakaavaan nähden sijaitsivat. Tarkemmin käsitellään vain sotilasrakennuksia. Tutkielmassa analysoidaan Lappeenrannan bastionisysteemiin perustuvien linnoitusjärjestelmän laitteita kaupunkirakenteen osana. Ruotsalaisen kauden varsin vähäisiä vallituksia ei ole käsitelty kovin laajasti. Venäläisen kauden laaja linnoitusjärjestelmä kuvataan yksityiskohtaisesti, sillä linnoitustyöt ja vallitukset vaikuttivat voimakkaasti kaupunkirakenteeseen. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu oman selvityksensä ansaitseva sotilaiden asepukujen tutkimus. Joukko-osastoja ja elämää varuskunnassa käsitellään kuitenkin etenkin suomalaisten joukko-osastojen osalta. Edellä mainittuja tekijöitä on analysoitu Henrik Liliuksen kirjoituksissaan ja luennoillaan esittelemän vaikutustekijä-käsitteen avulla. Perustana on ollut Liliuksen teesi siitä, että arkkitehtuurillinen muoto on selitettävissä arvojen ja tarpeiden perusteella. Arvoa ja tarvetta taas Lilius nimittää yhteiseltä nimeltään vaikutustekijäksi. Siten Lappeenrannan kaupunkirakennetta analysoidaan vaikutustekijöistä käsin. Niistä on pyritty ottamaan huomioon niin esteettiset, historialliset kuin yhteiskunnallisetkin vaikuttajat. Vaikutustekijöistä voidaan Liliuksen mukaan erottaa useammalle taholle sijoittuneita arvoja ja tarpeita. Valtakunnan tasolla, maakunnan tasolla, paikallisella tasolla ja yksityisellä tasolla oli kullakin omat yhteiskunnalliset ja esteettiset arvonsa ja tarpeensa eli vaikutustekijänsä, joiden seurauksena tässä työssä tutkittavana oleva arkkitehtuurihistoriallinen muoto on syntynyt. Toisaalta on otettava huomioon, että vaikutustekijöitä ei voi mekaanisesti sijoittaa eri vaikutustasoille, vaan eri tekijät saattavat kuulua useammalle tasolle. On huomattava, että vaikutussuhde on eri asia kuin vaikutustekijä. Vaikutussuhde on aina alisteinen vaikutustekijöille. On myös pantava merkille aikatekijä: jokin vaikutustekijä on saattanut vaikuttaa vain lyhyen aikaa ja on sen jälkeen hävinnyt. Toisaalta se saattaa senkin jälkeen vaikuttaa passiivisesti, esimerkiksi jonkin rakennuksen muotokielessä olevana jäänteenä. Tällaisena vaikutustekijänä voidaan pitää esimerkiksi aiemman asemakaavan kaupunkirakenteeseen määräämää katuverkkoa ja rakennusten sijaintia. Kun aiemman asemakaavan syntymiseen ovat vaikuttaneet aivan omat vaikutustekijänsä, niin on kaupunkirakenteesta sen

muodostumisen jälkeen tullut oma vaikutustekijänsä, joka muiden tekijöiden ohella vaikuttaa uuteen asemakaavaan. Lappeenrantaa koskevaa paikallishistoriallista tutkimusta on julkaistu runsaasti. K.J. Jalkasen Lappeenrannan historia ilmestyi jo vuonna 1913 ja Pekka Toivasen perinpohjainen ja runsaasti myös arkkitehtuurihistoriallista tietoa sisältävä Lappeenrannan kaupungin historia vuonna 1979. Sekä Jalkasen että Toivasen teoksissa on käsitelty vuosien 1722–1741 välistä ajanjaksoa. Vuodesta 1741 Vanhan Suomen kauden loppuun on Lappeenrannan historian taas kirjoittanut Raimo Ranta ja autonomian kaudesta Liisa Castrén. Teoksissa on paikoitellen käsitelty myös sotilasrakennuksia, varuskuntaa ja sen joukko-osastoja. Lappeenrannan linnoituksesta ovat taidehistoriallisesta näkökulmasta kirjoittaneet Aarne Heimala ja Rainer Knapas. Heimalan tutkimus käsittelee kaupungin vanhinta asemakaavaa 1600luvun puolivälistä. 1700-luvulla ruotsalaisen kauden asemakaavan ja rakennetun ympäristön arkkitehtuurihistoriallinen kehitys on kuitenkin pääosiltaan tutkimatta. Lappeenrannan 1700-luvun alun asemakaavaa ei ole yleensä myöskään otettu huomioon Suomen kaupunkitaiteen tutkimuksessa. Siihen tosin lienee osittain syynä se, ettei Lappeenranta ollut saanut kaupunkioikeuksia, vaan oli juridisesti Haminan alainen markkinapaikka. Venäjän kautta Lappeenrannassa on käsitellyt Rainer Knapas Vanhan Suomen sotilasrakentamista koskevassa lisensiaattityössään ja myös muissa yhteyksissä. Autonomian kauden varuskunta-alueen rakentamisvaiheesta taas on aiemmin ilmestynyt Sotilasaikakauslehdessä everstiluutnantti Jukka Suviniemen suppea artikkeli. 1800-luvun varuskuntaaluetta ja lisäksi 1800-luvun Lappeenrannan kaupunkirakennetta on käsitelty myös Pekka Toivasen ja Matti Räsäsen artikkeleissa Lappeenrannan kaupungin historiaa vuosina 1917–1966 kuvaavissa niteissä. Teoksissa on myös käsitelty varuskunnan elämää ja joukko-osastoja itsenäisyyden kaudella. Tutkimuksen merkittävin arkistolähde linnoituskaudelta ovat Ruotsin sota-arkistossa säilytettävät, Lappeenrantaa koskevat suunnitelma- ja selostuspiirustukset sekä vastaavanlaiset Neuvostoliiton (Venäjän) keskussota-arkistossa säilytettävät piirustukset sekä Pietarissa laivaston keskusarkistossa sijaitsevat kartastot ja piirustuskokoelmat. Automian kauden sotilasrakentamisen tärkeä lähde on Valtionarkistossä säilytettävä Rakennushallituksen piirustusarkisto. Jossain määrin on käytetty myös muita alkuperäislähteitä. Painetusta lähdemateriaalista tärkeimpiä ennen autonomian kautta ovat jo edellä mainitut Toivasen ja Rannan Lappeenrannan paikallishistoriat. Näistä on käyty uudelleen läpi lähinnä piirustusmateriaali. Sen sijaan esimerkiksi raastuvan- ja kämnerinoikeuden pöytäkirjojen sekä hallinnon tiliasiakirjojen osalta on käytetty paikallishistorioiden tietoja. 1800-luvulta on ollut käytettävissä Liisa Castrénin edellä mainittuja historiateoksia vanhempi kaupungin historia. Siinä on kuitenkin käsitelty melko vähän kaupunkirakennetta tai sotilasarkkitehtuuria. Yleisemmän tason lähteinä Suomen kaupunkitaiteen rakenteen ja periodisoinnin osalta ovat olleet Henrik Liliuksen tutkimukset. Historiallisen taustan tai muuten tutkimuksen kannalta tärkeinä tutkimuksina voidaan mainita muun muassa Juveliuksen, Gunnar Artéuksen ja Horst de la Croix’n teokset. Käsitteiden osalta on tutkimuksessa asemakaavoitukseen ja kaupunkikuvaan liittyvissä termeissä, esimerkiksi nimityksissä ruutuasemakaava tai korkea ja kapea katutila, pyritty käyttämään kirjallisuudessa vakiintuneita muotoja. Suomen kaupunkirakentamisen periodijaottelun nimityksissä on samaten käytetty vakiintuneita termejä. Asemakaavakartta-nimityksessä on pyritty noudattamaan varovaisuutta toisiin tarkoituksiin tehtyjen karttojen yhteydessä. Ruotsalaisella kaudella 1720luvun alkuun ajoittuvasta “Dessein”-termillä otsikoidusta kartasta on muusta karttamateriaalista poiketen käytetty myös nimitystä asemakaavasuunnitelma. Ruotsin sota-arkistossa säilytettävistä Lappeenrantaa koskevista, vuosittain tehtyjä linnoitustöitä havainnollistavista karttapiirustuksista ei ole käytetty asemakaavakartan nimeä. On kuitenkin huomattava, että kaupunkia ja sen sisältämiä julkisia rakennuksia esittävissä kartoissa tosiasiallisesti kuitenkin esitetään Lappeenrannan asemakaava. Henkilönimissä on yleensä noudatettu Lappeenrannan historioissa käytettyjä vakiintuneiksi katsottavia kirjoitusmuotoja. Tässä suhteessa ongelmallisiksi on osoittautunut venäläisten nimien oikeinkirjoitus, jota on paikoin korjattu nykyaikaisempaan muotoon. Työssä on käytetty jo 1700-luvun Lappeenrannasta kaupunki-nimitystä, vaikka se isonvihan jälkeen oli juridisesti Haminan alainen. Lappeenranta oli kuitenkin taloudellisesti differentioitunut, sillä oli kämnerinoikeus, oma raatihuone, kirkko ja koulu, sen sosiaalinen rakenne oli kaupunkimainen väestön kirjon ulottuessa irtolaisista maaherraan, ja sen kadut, korttelit ja rakennukset olivat kaupunkimaisia.

Tutkimusongelmaa on työssä lähdetty selvittämään esittelemällä aluksi Lappeenrannan ensimmäinen asemakaava ja kaupunkirakenne 1600-luvulta sekä sotilaiden rooli kaupungissa. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi Lappeenrannan linnoittamisen tapahtumahistoria ruotsalaisella kaudella ja analysoidaan linnoitusrakentamisen johdossa olleen ammattiryhmän, sotilaiden, taustaa. Kauden joukko-osastojen selvittämisen jälkeen analysoidaan Lappeenrannan asemakaavasuunnitelma ja edelleen sen toteutuminen kaupunkirakenteessa sekä esitellään varuskuntakaupungin rakennukset suppeasti. Ruotsalaisen kauden jälkeen edetään samalla tavalla kronologisesti venäläisen kauden läpi. Autonomian kaudella käydään läpi reservikomppanian parakkien, leirialueen ja Suomen rakuunarykmentin varuskunta-alueen rakentaminen ja tarkastellaan kasarmikaupungiksi muuttuneen Lappeenrannan kaupunkirakennetta. Kauden joukko-osastoista tarkastelun painopiste on asevelvollisuuslain jälkeen perustetuissa suomalaisissa joukko-osastoissa. Lisäksi selvitetään toimintaa asevelvollisten Lappeenrannan kesäleireillä. Itsenäisyyden kaudella analysoidaan aiempien lukujen tapaan aluksi kaupungin asemakaavoitusta, kaupunkirakennetta ja sen muutosta. Tämän jälkeen esitetään Lappeenrannan varuskunnassa itsenäisyyden kaudella toimineet joukko-osastot ja luodaan katsaus maanpuolustustyötä tukeviin järjestöihin. Lopuksi käsitellään varuskunnan muutosta varusmiesvaruskunnasta päällystöopistoksi.

10 2 LAPPEENRANNAN ENSIMMÄINEN KAUPUNKIVAIHE Viipurin ja Savonlinnan läänin maaherra Johan Rosenhane kertoo muistiinpanoissaan, “diariumissaan”, Lappeenrannan alkuvaiheista: “21. (maaliskuuta 1653) tuomittiin kaksi irtolaisasiaa. Sitten menin raatihuoneelle ja perustin uuden kaupungin Lappeenrannan, annoin lukea privilegit, asetin maistraatin ja annoin jokaisen vannoa valansa. Sitten iltaa vasten matkustin sieltä ja tulin yöllä Viipuriin. Pilvistä säätä.” Rosenhanen kirjaama episodi ei tarkoittanut sitä, että Lappeenranta olisi perustettu juuri kyseisellä käynnillä, vaan tapahtumalla vain vahvistettiin kaupungin vuonna 1649 saamat kaupunkioikeudet. Lappeenrannan kaupungin perustamiseen Lappeen pitäjän Lapvedenrannan markkinapaikalle vaikutti kaupungin kaupallisesti erinomainen sijainti. Markkinapaikka sijaitsi Viipurin ja Hämeenlinnan välisen vilkkaan tien varrella, Savonlinnan risteyksen kohdalla. Markkinapaikalle saapui venekuntia koko Lappeenrannan pohjoispuolisen Saimaan alueelta. Markkinoilla talonpojat myivät tuotteensa viipurilaisille porvareille, jotka taas kuljettivat tavarat – joista tärkein oli terva – myöhemmin maantietä pitkin Viipuriin ja sieltä laivoilla ulkomaille. Maantiekuljetusten vaikeuksia kuvaa se, että raskaammat tavarat kuljetettiin Viipuriin vasta talvisin rekikelien aikaan. Tämän vuoksi viipurilaisilla kauppiailla oli markkinapaikalla säilytystiloja, aittoja ja muita rakennuksia. Lappeenrannan perustamiseen markkinapaikan ja jo 1430-luvulla asiakirjoissa mainitun kirkon läheisyyteen voi edellä mainittujen tekijöiden lisäksi nähdä valtakunnallisena vaikuttajana kruunun harrastaman merkantilistisen kauppapolitiikan. Sen mukaisesti katsottiin, että kauppaa – ja verokertymää – pystyttäisiin lisäämään perustamalla lisää kaupunkeja. Suomen köyhyyden katsottiin johtuvan kaupunkilaitoksen heikkoudesta. Vuosien 1617–1668 aikana Suomen kaupunkien lukumäärä kolminkertaistui. Kaupunkeja perustettiin etenkin Pietari Brahen kenraalikuvernöörikautena – Lappeenrannankin perustaminen vuonna 1649 ajoittuu hänen toiselle virkakaudelleen. Lappeenrannan perustaminen voidaan siten nähdä sekä keskushallinnon otteen lujittumisena valtakunnan rajamaasta Suomesta että merkantilistisen kauppapolitiikan ilmauksena. Lappeenrannassa – kuten monessa muussakaan uudessa kaupungissa – keskushallinnon suunnitelmat eivät toteutuneet. Viipurilaiset olivat saaneet jo aiemmin privilegioissaan käyttöoikeuden perustetun Lappeenrannan kaupunkialueella sijaitsevalle markkina-alueelle. Lappeenrantalaisten vuoden 1652 privilegioanomuksesta kuningatar Kristiinalle ilmenee, että viipurilaiset porvarit eivät olleet luovuttaneet tuottoisaa tervakauppaa uudelle kaupungille, vaan pitivät edelleen markkinansa kaupungissa ja pitämällä puotinsa ja talonsa rannalla estivät lappeenrantalaisten kaupankäynnin ja kuljetukset. Pekka Toivasen mukaan nimenomaan rannan tonttien yksityisomistuksellinen luonne oli syynä siihen, etteivät lappeenrantalaiset onnistuneet karkottamaan viipurilaisia rakennuksineen pois markkina-alueelta. Viipurin läheisyys osoittautui uudelle kaupungille kohtalokkaaksi: Lappeenrannan kaupunkioikeudet lakkautettiin vuonna 1683. Viipurin painostuksen lisäksi kaupunkioikeuksien lakkaamista edisti kuningas Kaarle XI:n alulle panema verotulojen palauttaminen kruunulle. Lappeenrannan kaupunkioikeuksien menettämisen myötä sille lahjoitetut tilat palasivat kruunulle. Kaupunkioikeuksien lakkauttaminen ei kuitenkaan vaikuttanut Lappeenrannan ulkoiseen olemukseen ja elämänmenoon kovinkaan nopeasti. Vuonna 1688 mainittiin Lappeenrannalla olevan oma pormestari ja Toivasen mukaan kruunun viranomaiset käsittelivät Lappeenrantaa ikään kuin se olisi vielä ollut kaupunki. Lappeenrannassa siis asuttiin vielä kaupunkioikeuksien lakkauttamisen jälkeenkin, ja yhteisön sosiaalinen rakenne poikkesi kirkonkylistä. Vaikka väkiluku välillä laskikin vähäiseksi, oli Lappeenrannassa vuodelta 1702 säilyneen luettelon mukaan 41 viipurilaisella rakennuksia ja 42 viipurilaisella tontteja. 1720-luvulle tultaessa lakkautetun kaupungin asukasluku alkoi jälleen nousta.

11 2.1 Lappeenrannan ensimmäinen asemakaava Henrik Lilius nimittää suurvalta-ajan eli vuosien 1617–1721 välisen aikakauden kaupunkirakentamista uutta luovaksi kaudeksi Suomen arkkitehtuurin ja kaupunkitaiteen historiassa. Liliuksen mukaan suurvalta-ajalla tapahtui renessanssin ruutuasemakaavan ja kaupunkirakenteen läpimurto Suomessa. Vuonna 1628 perustetun maanmittauslaitoksen tehtäväksi tuli muun muassa laatia kaupungeille mittauspiirustukset, joissa määriteltiin katulinjan kulku ja tonttien rajat. Suomessa maanmittarien käyttämä, kruunun määräämä ruutuasemakaava yleistyi Pietari Brahen kenraalikuvernöörikausina 1637–1641 ja 1648–1653. Lappeenrannan vanhimmasta asemakaavasta on säilynyt maanmittari Erik Nilsson Aspegrenin tekemä päiväämätön ja signeeraamaton luonnos tai varsinainen asemakaava. Karttaan oli piirretty kaupunkiniemi ja rinteen muotoja noudattava korkeuskäyrä. Niemi ja korkeuskäyrä ovat yhtäpitävät myöhemmän karttamateriaalin kanssa, joten kartta on ainakin niiden suhteen luotettava. Kaavaan oli myös merkitty aiemmasta rakennuskannasta kirkko, joka sijaitsi niemen – ja kaupungin – eteläreunassa. Kaupunkialue rajoittui niemen rantoihin, paitsi etelässä tulliaitaan. Tulliaita lienee ollut kirkon tavoin kaavoitusta vanhempaa perua, sillä kuten Lappeenrannan ensimmäistä asemakaavaa tutkinut Aarne Heimala huomauttaa, kaupunkialueelle kaavoitetuista kortteleista lounaisin osui osittain tulliaidan päälle. Tulliaitaan oli merkitty kaksi porttia, jotka olivat olleet paikalla ilmeisesti jo vuoden 1622 pikkutulliasetuksesta lähtien. Suurvaltakaudella kaupungeista pyrittiin tekemään suorakaiteen tai neliön muotoisia kokonaisuuksia. Paikallinen maasto sen sijaan jätettiin usein huomiotta, esimerkiksi säännöllistä muotoa estävät vesistöt ajateltiin täytettäviksi. Aspegren aloitti ruutukaavansa samojen periaatteiden mukaan. Niemelle kaavoitettu kaupunki muodostui suorista, kohtisuoraan toisensa leikkaavista kaduista ja suorakaiteen muotoisista kortteleista. Kaavoitetun alueen voi ajatella muodostuneen suorakaiteen muotoisesta kokonaisuudesta, josta kaupunkiniemen luonnolliset vesiesteet ja etelän puolelta tulliaita leikkaavat osan pois. Jos kuitenkin vertaa Aspegrenin kaavaa samanaikaiseen Claes Claessonin ehdotukseen vuodelta 1649 Raahen asemakaavaksi, havaitsee, että Aspegren oli ottanut Claessonin ehdotukseen verrattuna suuremmassa määrin huomioon paikallisen topografian ja olosuhteet. Claesson piirsi suunnitelmassaan suorakulmaisen kaava-alueen ulottumaan suoraan kaavoitettavalla alueella olevan lahden yli. Aspegren – vaikka pitikin suorakulmaista kaavaa lähtökohtanaan – otti huomioon alueen topografian. Hän tosin tontitti niemen jyrkät rinteet, mutta ei kuitenkaan Claessonin tavoin suunnitellut vesistöä täytettäväksi suorakaiteen muotoisen kaavaihanteen vuoksi. Lisäksi Aspegren poisti osan niemen rantaan rajautuvista tonteista ja lisäsi kauimpana idässä oleviin kortteleihin kaksi tonttia.

12 Lappeenrannan asemakaavaa voidaan myös verrata Aspegrenin vuonna 1649 päiväämään Haminan edeltäjän Vehkalahden asemakaavaan. Tämä muodostui Lappeenrannan tavoin kahdesta pitkittäiskadusta ja kuudesta poikittaiskadusta. Samoin kaavoissa oli käytetty samaa 1:2 suhdejärjestelmää, ja tori oli jäsennelty samaan tapaan. Aukioita muodostui kaavojen mukaan molempiin kaupunkeihin kaksi, joista Vehkalahden aukiot olivat säännöllisempiä, kun taas Lappeenrannassa oli kirkkomaan takia jouduttu kirkkoa ympäröivässä, aukioksi luettavassa tilassa tinkimään regulariteetista. Kirkon ja tulliportin väliin jäävä aukio perustunee vuoden 1622 pikkutulliasetuksen vaatimukseen, jonka mukaan kaupunkien porttien sisäpuolelle tuli muodostaa aukioita tullauksen odottamista varten. Korttelit olivat molemmissa kaupungeissa suorakaiteen muotoisia ja jakaantuivat perusmuodossaan 12 samankokoiseen tonttiin. Lappeenrannassa korttelityyppi oli kaksiakselinen leveä kortteli, Vehkalahdella yksiakselinen leveä kortteli. Tontit olivat samanlaisia, suorakaiteen muotoisia, ja niiden pituus oli kaksinkertainen leveyteen verrattuna. Lappeenrannan asemakaavassa leveydeksi merkittiin 30 kyynärää ja pituudeksi 60 kyynärää (kyynärä on 59,5 cm). Tontit oli kuitenkin sijoitettu katuihin nähden eri tavalla. Vehkalahdella tonttien lyhyet sivut olivat kohti kuutta poikkikatua, kun taas Lappeenrannassa tonttien jako oli komplisoidumpaa ja perustui siihen, että kahdesta pitkästä kadusta haluttiin muodostaa pääkatu sijoittamalla niitä vastaan tonttien lyhyt sivu. Tonttijako perustui suurvalta-ajan asemakaavoitukseen, jossa yksiakselisessa korttelissa kaikki tontit olivat poikittaissuuntaisia, kun taas kaksiakselisessa päätytontit olivat korttelin pituusakselin suuntaisia. Kaksiakselisella korttelilla pyrittiin välttämään ruutukaavan monotonisuus. Vehkalahti muodosti kaavana tiukan säännöllisen suorakaiteen muotoisen kokonaisuuden, kun taas Lappeenrannassa tonttijako oli vaihtelevampaa ja kaavan ulkoreunat muodostuivat niemen rajojen mukaan. Heimalan mukaan korttelien ryhmittelyssä niemen itä- ja länsireunalla oli symmetrisyyttä. Symmetria-akselina olisi toiminut torin eteläpuolella sijainnut poikkikatu. Toivanen taas pitää uskottavampana selityksenä tilan tarkkaa hyväksikäyttöä. Lappeenrannassa Aspegren otti huomioon ennen kaavoittamista syntyneet merkittävät rakennukset ja rakenteet. Lappeen pitäjäyhteisön kirkkoa ei voinut siirtää edes kruunun vaatiman regulariteetin vuoksi, vaikkakin ilmeisesti juuri kaavoituksen yhteydessä linjattiin kirkkomaa suorakulmaiseksi. Samaten lähtivät kaupunkialueen etelästä pohjoiseen lävistävät kadut juuri tulliporttien kohdalta. Niiden kohdalta olivat todennäköisesti lähteneet jo kaavoitusta edeltäneen ajan kulkutiet läntiseltä tulliportilta rantaa pitkin markkinaalueelle ja itäiseltä portilta Viipurintien jatkeena kirkolle. Niemen kapeuden ja kirkon sijainnin vuoksi Aspegren ei voinut sijoittaa ruutukaavassaan käyttämänsä suhdejärjestelmän puitteissa niemelle pitkittäissuuntaan kuin kaksi katua. Useampien pitkittäiskatujen kaavoittaminen ei toisaalta liene ollut tarpeellistakaan, eikä Vehkalahdellakaan ollut pitkittäissuunnassa kahta katua enempää. Ilmeisesti juuri niemen ahtauden lukuun on laskettava se, että Aspegren poikkesi Lappeenrannassa jossain määrin Vehkalahden kaavan tiukan säännöllisestä tontti- ja korttelijaosta. Lappeenrannassa haluttiin tontittaa kaupunkiniemi mahdollisimman täyteen, ja tämä toteutettiin lisäämällä kortteleihin pituussuunnassa lisää tontteja. Tilan mahdollisimman tarkan hyödyntämisen tiliin on ilmeisesti luettava sekin, että luoteiskulman korttelissa jäi yksi tontti umpitontiksi korttelin keskelle. Merkille pantavaa on kuitenkin, ettei Aspegren Claessonin tapaan ehdottanut vesistöä täytettäväksi täyden säännönmukaisuuden saavuttamiseksi. Syynä siihen saattoi olla se, että täytettävänä olisi ollut etelänpuoleinen, markkinapaikan satamana toiminut lahti. Toisaalta ajateltiin ehkä myös puolustusnäkökohtia – täyttäminen olisi saattanut heikentää puolustusmahdollisuuksia eteläpuolella ja ainakin pidentänyt tulliaidalla rajattavaa matkaa. Lappeenrantaan tuli siis kaavan mukaan rakentaa kaksi pitkittäiskatua ja kuusi poikkikatua, jotka jakoivat niemen 19 kortteliin. Suorakaiteen muotoisten kortteleiden mitat vaihtelivat tonttien määrän mukaan, eräänlaisena perusmittana oli kuitenkin asemakaavan mukaan 120x240 kyynärää. Tällainen normaalikortteli puolestaan jakautui 16 tonttiin, joiden mitoiksi oli kaavassa merkitty 30x60 kyynärää, etenkin kaava-alueen reunoille oli kuitenkin piirretty yhdenmukaisesta tonttikoosta poikkeavia tontteja. Katujen leveydeksi oli kaavassa merkitty 16 kyynärää. Kaavoitus kattoi koko niemen alueen, mukaan lukien korkeusviivalla merkityt jyrkät rinteet ja eteläreunalla sijaitsevan viipurilaisten omistaman markkina-alueen, jota tosin ei ollut merkitty kaavaan.

13

14

15 2.2 Asemakaavan toteutuminen Lappeenrantalaiset aloittivat rakennuksien pystyttämisen kaavan mukaisesti jo ennen vuotta 1653, jolloin kaupunki sai privilegionsa. Privilegiossa määrättiin lisäksi kaksi rakennusmestaria valvomaan, että kaupunkilaiset pystyttivät rakennuksensa heille annetun asemakaavan mukaan. Asemakaava ei liene kuitenkaan toteutunut kokonaisuudessaan. Toivasen mukaan raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa on merkintöjä vain neljästä kadun nimestä: Pitkäkadusta, Kirkkokadusta, Johan Vohlen kadusta ja Hans Hertelin kadusta. Pitkäkadun on täytynyt olla Viipurista tulevan maantien jatkeena itäiseltä tulliportilta alkanut, sen jälkeen ohi kirkon ja torin aina niemen pohjoisrantaan kulkenut katu. Kirkkokatu oli mahdollisesti aivan kirkon pohjoispuolella kulkenut poikittaiskatu, ja myös muut kaksi olivat ilmeisesti poikkikatuja. Edellä mainittujen neljän kadun lisäksi mainittiin katu, joka johti alas Kuninkaan huoneelle. Sillä tarkoitettiin katua, joka kulki asemakaavan toriaukion reunaa pitkin länsireunan markkinarantaan. Kadut tuli kaupungin privilegioiden mukaan kivetä, mutta se jäi kuitenkin tekemättä kuten muissakin suomalaisissa suurvaltaajan kaupungeissa. Asemakaavan toteutumista on varmaankin edistänyt se, että kaavan laatija Erik Aspegren jakoi Lappeenrannassa tontteja vielä vuonna 1664. Asemakaavaa ja rakennusvalvontaa sovellettiin ainakin Pitkänkadun osalta, sillä vuonna 1663 Lappeenrannan maistraatti kielsi rakentamasta tervapuotia kadun pohjoispäähän regulariteetin vastaisesti. Katua on pidettävä kaupungin pääkatuna, koska se ohitti sekä kirkon että torin ja sijaitsi topografisesti niemen laen keskellä. Toivanen arvelee, että koska puhutaan Pitkästäkadusta ilman ilmansuunnan määritettä, ei läntistä pitkääkatua olisi saatu valmiiksi. Lisäksi Aspegren korosti sen merkitystä, kuten edellä on jo mainittu, sijoittamalla sen varrelle tulevat tontit lyhyt sivu katua kohden. Toisaalta läntinen tulliportti on kuitenkin ollut käytössä ja voisi olettaa, että länsireunan markkinatorilta ei olisi tavaroita kuljetettaessa lähdetty viemään niitä ensin jyrkälle mäelle ja sieltä taas alas, vaan länsirannan markkinapaikalta olisi johtanut jonkinlainen kulkutie läntiselle tulliportille. Vertaamalla väkilukua joihinkin asemakaavasta ja kaupunkirakenteesta tiedettyihin seikkoihin voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä siitä, miten tiheään asuttu Lappeenranta oli eli siis toteutuiko asemakaava myös käytännössä, tuliko kaupunkirakenteesta asemakaavassa suunnitellun mukainen. Vertailuaineistoa väkiluvulle saadaan, kun otetaan huomioon, että kaupunkia asutettiin ja taloja rakennettiin ainakin jossain määrin asemakaavan mukaan. Lisäksi asemakaavaan on merkitty korttelit ja tontit. Kaupungin väkiluku taas saadaan osapuilleen selville säilyneistä henkikirjoista. Voidaan myös olettaa, että henkikirjaan merkityistä osa omisti talon ja tontin kaupungissa – näin on laita ainakin porvarien suhteen. Summittaisuutta laskelmiin tuo se, että henkikirjan ulkopuolelle jäävät ovat voineet asua loisina toisten talouksissa tai rakentaa mökin kaavoitetun alueen ulkopuolelle, vaikkakin he saattoivat asua myös talossaan kaavoitetulla alueella. Yhden epävarmuustekijän tuo mukaan se, että joku henkikirjaan merkitty on voinut omistaa useamman rakennuksen ja tontin. Taulukko Lappeenrannan henkikirjoitettujen määrän kehitys vuoteen 1710 vuosi väkiluku vuosi väkiluku 1665 246 1690 122 1670 158 1694 101 1675 145 1699 66 1680 200 1705 80 1688 129 1710 46 Lähde: Pekka Toivanen, Lappeenrannan kaupungin historia 1649–1743. Lappeenranta 1979. Taulukkoon on otettu henkikirjoitetut viiden vuoden väliajoin, tai jos henkikirjoja ei ole säilynyt, niin lähinnä olevasta säilyneestä vuodesta. Kaupungin ensimmäisinä vuosikymmeninä asukkaat olivat vapautettuja henkiverosta, joten myöskään luetteloita veroista ei ole. Taulukkoa tarkasteltaessa täytyy muistaa, että luvut ovat vain suuntaa antavia ja ilmoittavat vain veroa maksavan täysi-ikäisen väestön määrän. Koska henkikirjojen ulkopuolelle jäi aina osa väestöstä, saadaan summittainen väkiluku kertomalla henkikirjaväkiluku luvulla 2,5. Tonttien lukumääräksi oli asemakaavaan merkitty 198, joskin niitä oli siihen piirretty 200. Osa tonteista sijoittui kuitenkin jyrkkiin rinteisiin ja osa viipurilaisten rakentamalle markkina-alueelle,

16 joten ne eivät liene olleet henkikirjassa mainittujen käytettävissä. Karttaan piirretyn korkeusviivan erottamalla varsinaisella kaupunkimäellä sijaitsi 119 tonttia tai tontin osaa. Pitkänkadun, kaupungin pääkadun, varrella oli 43 tonttia. Vuonna 1665 kaupungissa oli 246 henkiveroa maksavaa asukasta; kokonaisväkiluku oli lähes 600 henkeä. Samaan aikaan käyttökelpoisia tontteja oli karkeasti arvioiden 100–150. Henkikirjoitettujen ja tonttien lukumäärän vertaaminen viittaa siihen, että kaupungin tonteista suuri osa on ollut rakennettu. Väkiluvun ja tonttien vertailu antaa kuitenkin lukujen summittaisuuden takia sangen epäluotettavan kuvan asutuksen tiheydestä kaupunkimäellä. Kiintoisan vertailukohdan tontti- ja väestöluvuille saa kuitenkin Lappeenrannan kaupungin valtiopäiville esittämistä valituksista vuosilta 1660 ja 1664. Vuoden 1660 kirjelmässä todetaan, että kaupunkia oli rakennettu määräysten mukaan ja valmiiksi oli saatu 120 taloa. Vuoteen 1664 mennessä oli valmistunut jo 140 taloa. Vuonna 1665 Lappeenrannan väkiluku oli korkeimmillaan ja alkoi sen jälkeen pudota; kun lisäksi muistetaan, että länsirannan markkinapaikan alueen oli vallannut viipurilaisten “puotikylä”, voitaneen päätellä, että kaupungin ylätasanne oli 1660-luvulla suhteellisen tiiviisti rakennettu ja lienee ainakin pääkadun osalta vastannut rakennuskannan tiheydeltään asemakaavan pyrkimyksiä. Vuoden 1665 jälkeen ei kaupungin asutuksen tiheydestä tai ulkonäöstä voi päätellä mitään varmaa. Rakennuskanta ei varmastikaan muuttunut väkiluvun kanssa samassa suhteessa. Todennäköistä on, että 1600-luvun kuluessa kaupunkiin jäi yhä enemmän autiotontteja ja kaupunkimainen asutus harveni. Tilanne oli sama useissa muissakin 1600-luvun aikana perustetuissa kaupungeissa. Tilannetta havainnollistaa vuonna 1651 perustetusta Kajaanista säilynyt tussipiirros, joka osoittaa kaupungin vähäisen asutuksen. Verrattaessa Lappeenrannan asukaslukua muihin Viipurin läänin ylämaankaupunkeihin voidaan kuitenkin todeta, että Lappeenrannan asukasluku oli korkeampi kuin Vehkalahden tai Savonlinnan. Korkeimmillaan Lappeenrannan henkikirjaväkiluku oli 1660-luvulla (yli 200 henkeä) ja pienimmillään kaupunkioikeuksien menettämisen jälkeen 1710-luvulla (alle 50 henkeä). Läänin kaupungeista ylivoimaisesti suurin oli Viipuri, jonka väkiluku vaihteli 1630-luvun noin 3 500 asukkaasta isoavihaa edeltäneeseen 1800 asukkaaseen. 2.3 1600-luvun kaupunkirakenne Lappeenrannassa Suurvalta-ajan kaupungin rakenteesta voidaan erottaa kolme erityispiirrettä. Uuden korttelirakenteen seurauksena syntynyt kapea ja matala katutila oli yksi, tiiviiden katuseinämien tonteille erottamat yksityiset pihatilat olivat toinen ja tori oli kolmas elementti. Lappeenrannassa katuleveys oli kaavan mukaan vajaat 10 metriä. Toivasen mukaan kapeus aiheutti ihmisten kesken raastuvanoikeuden pöytäkirjojen kertoman tiiviin sosiaalisen kontrollin. Pöytäkirjat myös vahvistavat, että katu oli kapea, matalissa rakennuksissa käytettiin jo avattavia ikkunoita, taloihin kuljettiin porttien kautta ja aidat olivat todennäköisesti matalia ja harvoja. Raastuvanoikeuden pöytäkirjojen kuvaa kaupunkirakenteesta tukevat myös Aspegrenin asemakaavakartan mittatiedot: kun muistetaan, että Lappeenrannassa esimerkiksi Pitkällekadulle antava tontin reuna oli leveydeltään 30 kyynärää (n. 18 m) ja hirrestä tehdyt rakennukset eivät olleet kovin suuria, niin on todennäköistä, että umpipihan aikaansaamiseksi oli eri tonttien talojen ja porttien välissä aita. Katuseinämää siis rytmittivät rakennukset, portit ja aidat. Lappeenrannan tapauksessa on kuitenkin muistettava, että kaupunki oli pieni ja köyhä, joten tiivistä kaupunkirakentamista ei todennäköisesti syntynyt kuin Pitkällekadulle ja korkeintaan muutamalle sivukadulle. Kaupunkitalo ei koostunut ainoastaan asuinrakennuksesta, vaan kaupunkilaisilla oli tontillaan lukuisia muita talousrakennuksia, jotka oli ryhmitetty tontin laidoille siten että muodostui umpipiha. Rakennusten välisiin aukkoihin rakennettiin aita. Pihamaasta muodostui asukkaiden omassa käytössä oleva, yleisestä alueesta rajattu tila, jonka yksityisyyttä korosti se, että sinne käytiin portin kautta. Yksityisen vastakohdaksi miellettiin kadut, joita luonnehdittiin yleisiksi kaduiksi ja joilla siis oli julkisen tilan luonne. Katujen lisäksi toinen kaupunkirakennetta jäsentävä julkinen tila oli toriaukio. Toria on luonnehdittu suurvalta-ajan kaupungin keskukseksi. Siellä käytiin kauppaa, tavattiin ihmisiä, ja sen laidalla sijaitsivat yleensä kruunun rakennukset ja raatihuone. Torin virallista luonnetta kuvaavat myös tiedot

17 sen toimimisesta teloituspaikkana. Lappeenrannan tori oli ensimmäisen kaupunkivaiheen aikana sijoitettu niemen pohjoisosaan ylätasanteelle. Tori oli muodostettu jättämällä yksi kortteli rakentamatta ja siten siitä oli muodostunut ns. avokulmainen aukio. Torialueeksi kaavoitettu alue ei ollut kokonaan tasaisella kaupunkimäellä, vaan se ulottui länsirinteeseen siten, että torin länsireunan ja rannan väliin jäi eteläinen kaupungin kahdesta pitkästä kadusta ja vielä kadun ja rannan väliin kaavoitettiin neljä tonttia. Aspegren ei kaavoituksessaan ottanut huomioon viipurilaisten markkinapaikalle rantaan rakentamia aittoja ja asuntoja, vaan tontitti rantavyöhykkeen regulariteettiin. Lappeenrantalaisten tori kuitenkin avautui sataman ja markkinapaikan jatkona Saimaalle, ja lienee tarkoitettu, että talonpojat laskiessaan veneillään rantaan olisivat päässeet helposti torille kauppaa käymään. Toria 1600-luvulla ympäröineistä rakennuksista ei ole säilynyt tietoja, mutta 1720-luvulle tultaessa raatihuone sijaitsi sen länsireunassa, markkinapaikan ja ylätasanteen välisessä rinteessä olevalla tasanteella ja itse asiassa ennemminkin markkinapaikan reunalla. Markkinapaikalla sijainneen viipurilaisten kauppiaiden mökkikylä haittasi paljon Lappeenrannan ensimmäisen kaupunkivaiheen kehitystä. Kaupunkilaiset valittivat vuoden 1660 valtiopäivillä viipurilaisten “30 vuotta tai jo kauemmin sitten” rakentaneen markkinarantaan tervapuoteja, mutta Lappeenrannan saatua kaupunkioikeudet he olivat rakentaneet lämmitettäviä, tuvilla ja kamareilla varustettuja taloja niemen rannoille siten, että ne ympäröivät kaupunkia ja estivät kaupungin kehitystä. Kaupunkilaisten mukaan tuo asutus sulki parhaan paikan, joka olisi ollut kaupungille hyödyksi ja koristukseksi. Viipurilaisten rakennukset sijaitsivat niemen länsireunan tasaisella ranta-alueella, Aspegrenin kaavaan merkityn torin länsipuolella. Rakennuksia ei ollut muun kaupungin tapaan rakennettu regulariteetin mukaan, vaan ne oli sijoitettu tiheään ryhmittymään, joka aiheutti lappeenrantalaisten mielestä jatkuvan tulipalovaaran. Viipurilaiset olivat samoilla valtiopäivillä laatineet vastineen lappeenrantalaisten kirjelmään, jossa ilmoittivat heille kuuluvan markkina-alueella ikimuistoisen nautinnan. Samaten he valittivat Lappeenrannan vastoin viipurilaisten oikeuksia alkaneen rakentaa markkinaalueelle ja siten aiheuttavan palovaaran alueelle. Vielä vuonna 1680 lappeenrantalaiset valittivat valtiopäiville viipurilaisten heille aiheuttamista vaikeuksista: “Kun maamies silloin (markkinoiden aikaan) tulee monine tavaroineen –– useimmiten vesitse veneillä; ja kun veneet tulevat rantaan, asettuvat ne Viipurin porvarin puodin viereen, hänen, jonka kanssa he ovat kauppasuhteissa ja jota he täkäläisellä kielellä kutsuvat majamieheksi. Tämä porvari ottaa talonpojalta heti koko hänen venekuormansa, mitä tavaroita ne sitten olivatkin, jättämättä edes sellaista tavaraa, joka tulisi viedä tiettyyn paikkaan, torille.” Osoittautui, että viipurilaisten oikeudellinen nautinta markkina-alueella oli lappeenrantalaisten pyrkimyksiä voimakkaampi, ja viipurilaisten rakennukset säilyivät alueella yli Lappeenrannan ensimmäisen kaupunkikauden aina 1700-luvun alkupuolelle asti. Vuosisadan vaihteessa alkoivat Lappeenrannan kaupunkikehitykseen jälleen vaikuttaa uudet tekijät. Pitkäikäinen rauha Itämeren ympäristössä murtui vuonna 1700 ja syttyi suuri pohjan sota, jonka Suomea koskevaa osuutta nimitetään isoksivihaksi. Lappeenrannan seutuja sotatapahtumat koskettivat Viipurin valtauksen jälkeen vuonna 1710, jolloin Suomen joukkojen ylipäällikön Georg Lybeckerin mukaan venäläisen tekivät surmatöitä Lappeenrannassa sijaitsevalla sairashuoneella. Venäläiset eivät kuitenkaan vielä 1710 miehittäneet Lappeenrantaa, vaan uusi Suomen joukkojen ylipäällikkö Nieroth piti armeijan päämajaa Lappeenrannassa vuoden 1711 lopulla. Vuoden 1712 aikana armeija kuitenkin joutui aloittamaan hitaan vetäytymisensä Kymijoelle. Vetäytymisen aikana Vehkalahti poltettiin mutta Lappeenrannan polttamisesta ei ole tietoja. Ruotsalaisten poistuttua seudulta käytettiin Lappeenrantaa vuorostaan venäläisten joukkojen kokoamispaikkana. Muun muassa keväällä 1714 koottiin Lappeenrantaan Olavinlinnan valtausta valmistelemaan 1 687 miestä ja 30 tykkiä. Lappeenrannasta joukot siirrettiin osin lotjilla ja veneillä, osin maanteitä pitkin Savonlinnan läheisyyteen. Viipurin komendanttikuntaa vuosien 1710–1721 välisenä ajanjaksona tutkineen Raimo Rannan mukaan Lappeenranta oli noussut Venäjän miehityskaudella yhä tärkeämmäksi kaupungiksi, koska se oli yksi joukkojen kokoamis- ja huoltokeskus ja edelleen tärkeä markkinapaikka. Lappeenrannan merkitystä vahvisti kaupungin sijainti muun muassa edelleen postinkulun nivelkohtana. Posti tuli Lappeenrantaan veneillä ja sieltä taas hevosilla Viipuriin. Postimestari Lindrootin tiedetäänkin olleen miehitysaikana Lappeenrannassa komissaarina ja palanneen rauhan jälkeen postimestariksi. Kaupungissa toimi myös kyytiasema. 1710-luvun lopulla Lappeenrannasta muodostui markkinoiden vahvistumisen myötä jossain määrin myös hallintokeskus, ja Ranta päättelee kaupunkiin muodostetun kaupunkihallinnon venäläisine “pormestareineen” huolehtimaan tullien ja verojen perinnästä.

18 Edellä mainitut toiminnot edellyttivät Lappeenrannassa olevan tietyn määrän väkeä ja rakennuksia. Lappeenranta ei siis isonvihan aikana ainakaan autioitunut, vaan vaikuttaa siltä, että paikka hiljaiselon jälkeen siirtyi kaupunkitoimintojen kasvun kauteen. Miehityksen jälkeen vuonna 1721 Lappeenranta siirtyi jälleen Ruotsin alaisuuteen ja kaupunkia alettiin linnoittaa. 2.4 Sotilaat 1600-luvun kaupungissa Lappeenranta ei ensimmäisellä kaupunkikaudellaan 1600-luvulla ollut vielä linnoituskaupunki eikä siellä myöskään ollut varsinaista varuskuntaa. Sotaväen kanssa maa- ja vesireittien risteyskohdassa ja rajamaakunnassa sijainnut Lappeenranta joutui kuitenkin jo varhain tekemisiin. Ensimmäiset asiakirjoihin jääneet tiedot sotaväestä Lappeenrannassa ovat jo ennen kaupunkivaihetta vuodelta 1623, jolloin käskynhaltija lähetti Lappeen markkinoille 20 sotamiestä pitämään yllä järjestystä. 1600luvun jälkipuolella Lappeenrannassa vieraili yhä useammin sotilaita. Kaupungin ohi marssi runsaasti sotilasosastoja jotka usein leiriytyivät kaupungissa ja sen läheisyydessä. Kaupungissa pidettiin myös useita sotaväen kokouksia ja katselmuksia. Lappeenrannassa asui muiden kaupunkilaisten joukossa myös sotilaita. Sotilaat olivat ratsumiehiä tai rakuunoita; useimmat lienevät kuuluneet Viipurin läänin rakuunoihin. Rakuunarykmentillä oli ollut kaupungin läheisyydessä sotilasmaakirjaan kuuluvia tiloja. Rakuunat eivät kuitenkaan muodostaneet varsinaista varuskuntaa, vaan olivat lähinnä muiden kaupunkilaisten – porvareiden, ajomiesten, työmiesten, kirvesmiesten, palkollisten, kalastajien ja harvojen virkamiesten – kiusana. Erityisesti kaupunkilaisia harmitti, että kaupungissa vakituisesti asuvien sotilaiden ei muiden tapaan tarvinnut maksaa veroa, etenkin kun jotkut sotilaat olivat ostaneet kaupungista tontin ja talon sekä harjoittivat tuottoisaa oluen ja paloviinan myyntiäkin. Periaatteessa sotilailla oli kuitenkin palkkatilansa, joista heidän tuli saada laillinen elantonsa. Lappeenrannassa asuneista suurvaltakauden sotilaista on säilynyt vain raastuvanoikeuden pöytäkirjoihin sisältyviä hajatietoja. Niiden mukaan Lappeenrannassa asuivat ja vierailivat ainakin ajoittain 1600-luvun loppupuolella rakuunarykmentin kapteeni Fredrik von Harrigenin komppanian luutnantti Christoffer Hindrich Horn, kornetti Gerhardt Hendrich Kuhlman, vääpeli Pertti Nykäinen, korpraali Henrich Michellsson, rykmentin kirjuri Anders Göransson, ratsumies Heikki Matinpoika Hatara, ratsuväen signalisti Yrjö Myllärinen ja sotamies Mikko Mikonpoika Jurvainen. Sotaväen katselmukset, joihin osallistui rakuunoita ja jalkaväkeä, olivat Lappeenrannassa monipäiväinen ja säännöllinen, ilmeisesti jopa vuotuinen tapahtuma. Katselmukset liittyivät Suomen rooliin 1600-luvun suurvallan Ruotsi‑Suomen armeijan täydennysalueena. Lappeenrannan ympäristön väestö antoi siten osansa muualla Euroopassa taistelevaan armeijaan. Värväystoimintaa on käsitelty rakuunoiden osalta esimerkiksi Karl Grotenfeltin tutkimuksissa. Lappeenrannan seutua kosketti jo ennen kaupunkioikeuksien saamista vuosina 1644 ja 1645 aloitettu rakuunarykmentin värvääminen. Keväällä 1645 oli saatu kokoon jo osa komppanioista, joista ensimmäisessä, everstiluutnantti Ridderin komppaniassa, oli Lapvedeltä 34 miestä. Yhteensä rykmenttiin tuli koottavaksi kahdeksan komppaniaa. 1650-luvun alussa rykmentin eli Fabian Berndesin komentaman Viipurin rakuunarykmentin vahvuus nousi yli 1100 miehen, näistä Lapvedeltä oli yhteensä 77 miestä. Rakuunarykmentti siirrettiin Puolaan vuonna 1655. Sitä ennen kuitenkin rykmentin toiselle, everstiluutnantti Ridderin johtamalle eskadroonalle suoritettiin katselmus Lappeenrannassa 25.4.1655. Rykmentti kärsi sodassa pahoja tappioita mutta siihen värvättiin jälleen uusia miehiä. Lappeenrannassa pidettiin harjoitusten yhteydessä rykmentin katselmus syyskuussa 1661 ja jälleen 28.9.1663 sekä 19.10.1667. Lappeenrannan ohella rykmentti kokoontui harjoituksiin ainakin Viipuriin. Lappeenrannan seudulta värvättiin myös vuoden 1665 jälkeen toinen rakuunarykmentti, Karjalan rakuunarykmentti, usein vain komentajansa, aiemmin Viipurin rakuunoissa palvelleen Herman von Burghausenin nimellä tunnettu rykmentti. Tässä rykmentissä oli myös Lappeenrannan välittömästä läheisyydestä Lapvedeltä eli Lappeelta värvättyjä miehiä. Rykmentti tuhoutui myöhemmin lähes kokonaan sodassa Tanskaa vastaan. Rykmentin Lundin taistelussa 1676 menettämää lippua muun muassa säilytetään edelleen museossa Kööpenhaminassa. Ennen sotaan lähtöä rykmentti kuitenkin oli ainakin vuonna 1667 katselmuksessa Lappeenrannassa. Katselmukset olivat markkinoiden aikaan. Tällöin kaupunkiin majoittuneiden, eri aselajeihin eli rakuunoihin ja jalkamiehiin kuuluvien upseereiden välillä sattui riita, jota käsiteltiin myöhemmin

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=